276-780-7599
Invest Klima Sp. z o.o.
Gdynia, Janka Wi¶niewskiego 20
investklima@investklima.pl
Witamy na naszej stronie!
INVEST KLIMA to prê¿na firma dzia³aj±ca na rynku polskim. Do g³ównych jej zadañ nale¿y: doradztwo, projektowanie, sprzeda¿ dostawa, monta¿ oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wydajnych i energooszczêdnych wysokiej jako¶ci urz±dzeñ renomowanych firm tj. EMERSON, HIROSS, STULZ (klimatyzacja precyzyjna), FUJI ELECTRIC, DAIKIN, FUJITSU, MITSUBISHI (klimatyzacja komfortu), ZEFIR, VBW, VTS, (wentylacja mechaniczna). Jako podstawowe zadanie INVEST KLIMA stawia sobie oferowanie swoim klientom pe³nej gamy us³ug zwi±zanych z obróbk± powietrza.

W sk³ad personelu INVEST KLIMA wchodz± specjali¶ci z bran¿y klimatyzacyjnej, których do¶wiadczenie zosta³o ugruntowane podczas wielu przedsiêwziêæ zwi±zanych z klimatyzowaniem i utrzymaniem w stanie bezawaryjnym najró¿niejszych obiektów.

Ekipy serwisowe i monta¿owe wyposa¿one s± w najnowocze¶niejszy sprzêt i posiadaj± niezbêdne uprawnienia do wykonywania ww. zadañ

W razie jakichkolwiek pytañ prosimy o kontakt z nami.


INVEST KLIMA Sp. z o.o. zarejestrowana w S±dzie Rejonowym Gdañsk - Pó³noc, VIII Wydzia³ Gospodarczy KRS 0000273541, Kapita³ zak³adowy 200.000 PLN, REGON 220365257, NIP 958-154-78-15. 81-969 Gdynia ul. Janka Wi¶niewskiego 20

strona g³ówna · 712-451-1191 · 732-443-2076 · 212-919-5258 · overknowing · (573) 534-0777 · mapa strony
© Copyright by Invest Klima 2007
Projekt i wykonanie - 252-489-9531. Zdjêcia pochodz± z serwisu sxc.hu.